ABC bezrobotnego

Za osobę bezrobotną uznaje się osobę, która:

 • nie jest zatrudniona, tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą;
 • nie wykonuje innej pracy zarobkowej, tzn. nie wykonuje pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni - kółek rolniczych;
 • jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy lub w połowie wymiaru czasu pracy w przypadku osoby niepełnosprawnej, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia;
 • nie uczy się w szkole, z wyjątkiem nauki w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego systemie zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym;
 • ukończyła 18 lat;
 • nie ukończyła 60 lat - kobieta, a mężczyzna 65 lat;
 • nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego;
 • nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego;
 • nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
 • nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolniczej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe;
 • nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2,0 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;
 • nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podlega - na podstawie odrębnych przepisów - obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;
 • nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności;
 • nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (z innego tytułu niż zatrudnienie lub inna praca zarobkowa) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 • nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, przyznawanego przez pracodawcę;
 • zarejestrowała się we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) albo miejsca pobytu powiatowym urzędzie pracy.

 

 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB BEZROBOTNYCH

 

 

Prawa:

 

Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy mają prawo do:

 • korzystania z pośrednictwa pracy;
 • korzystania z usług poradnictwa zawodowego;
 • skierowania do prac interwencyjnych, robót publicznych, do odbycia stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, do wykonywania prac społecznie - użytecznych;
 • skierowania na szkolenie;
 • ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • otrzymania, o ile są do tego uprawnieni zasiłku dla bezrobotnych;
 • wnioskowania o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia nauki;
 • wnioskowania o przyznanie dodatku aktywizacyjnego z tytułu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wraz z członkami rodziny, o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • odwoływania się od wydanych decyzji administracyjnych;
 • uzyskania pełnej informacji dotyczącej statusu osoby bezrobotnej;
 • korzystania z usług Klubu Pracy.

 

 

Obowiązki:

 

Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy mają obowiązek:

 • wykazywać się aktywnością w poszukiwaniu pracy;
 • zgłaszania się w powiatowym urzędzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez powiatowy urząd pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia;
 • przyjmować propozycje odpowiedniego zatrudnienia lub inne propozycje (szkolenia, prac interwencyjnych, robót publicznych, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy);
 • poddania się badaniom lekarskim mającym na celu ustalenie zdolności do podjęcia pracy;
 • bezzwłocznego informowania o wszelkich zmianach danych zawartych w aktach oraz dotyczących zaistnienia sytuacji powodujących brak gotowości do podjęcia pracy;
 • zawiadomić Powiatowy Urząd Pracy w ciągu 7 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku;
 • składania w Powiatowym Urzędzie Pracy co miesiąc pisemnego oświadczenia o przychodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bądź w odrębnych przepisach;
 • w przypadku choroby zawiadomić Powiatowy Urząd Pracy w terminie 2 dni, a zaświadczenie o niezdolności do pracy, wystawione na odpowiednim wzorze, bezzwłocznie dostarczyć;
 • w przypadku przerwania szkolenia z przyczyn nieusprawiedliwionych zwrócić jego koszty;
 • w przypadku pobrania nienależnych świadczeń z Funduszu Pracy, zwrócić je w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej decyzji. Zwrot następuje w kwocie brutto, a w przypadku osób, które pobrały nienależnie zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium za okres stażu łącznie z przekazaną z Funduszu Pracy składką na ubezpieczenie społeczne;
 • zawiadomić Powiatowy Urząd Pracy o każdym przypadku zmiany miejsca zameldowania lub pobytu.

 

 

Dokumenty wymagane do rejestracji:

 • dowód osobisty (lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem aktualnego zameldowania);
 • świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom;
 • wszystkie świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego;
 • książeczka wojskowa (dot. osób ,które odbywały służbę wojskową);
 • nr NIP;
 • orzeczenie o niepełnosprawności (osoby niepełnosprawne);
 • zaświadczenie o okresie pobierania zasiłku chorobowego (macierzyńskiego) (dot. osób rejestrujących się po zwolnieniu lekarskim);
 • zaświadczenie o okresie pobierania renty inwalidzkiej (rehabilitacyjnej) i orzeczenie lekarza orzecznika, stwierdzające zdolność do pracy (dot. osób rejestrujących się po rencie i osób, którym renta inwalidzka nie została przyznana);
 • zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniu i o opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i decyzja o likwidacji działalności gospodarczej (dot. osób rejestrujących się po zakończeniu działalności gospodarczej);
 • zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych (dot. osób będących posiadaczami nieruchomości rolnej lub ich małżonkami);
 • zaświadczenie o okresie wykonywania umowy - zlecenia z wyszczególnieniem miesięcznych wynagrodzeń i opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy ( dot. osób rejestrujących się po umowie - zleceniu);
 • świadectwo pracy i zaświadczenie z wyszczególnieniem miesięcznych wynagrodzeń, które stanowiły podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (dot. osób rejestrujących się po zatrudnieniu na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy).

Wytworzył: Jerzy Hejduk - Dyrektor PUP (16 marca 2006)
Opublikował: Magdalena Wojtkowiak (30 grudnia 2009, 09:42:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8376

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij