Regulamin

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Regulamin opracowano na podstawie następujących przepisów prawnych:
1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późniejszymi zmianami). 
 

§ 1 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – oznacza to ustawę Prawo zamówień publicznych;
2) zamawiającym – oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu;
3) kierowniku jednostki – oznacza Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu;
4) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć dział lub Centrum Aktywizacji Zawodowej;
5) kierowniku komórki organizacyjnej – oznacza to kierownika działu lub Centrum Aktywizacji Zawodowej.  

§ 2 


1. W celu przestrzegania zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych tworzy się system zamówień publicznych w skład którego wchodzą:
1) ustawa, przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz inne przepisy związane 
z zamówieniami publicznymi;
2) przepisy wewnętrzne jednostki w sprawie zamówień publicznych;
3) osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

§ 3


1. Organizacją procesu zamówień publicznych zajmują się:
1) kierownik jednostki;
2) główna księgowa;
3) radca prawny;
4) kierownicy komórek organizacyjnych;
5) komisja przetargowa;
6) biegli, powoływani w przypadku przygotowania postępowania lub oceny ofert, wymagających wiadomości specjalnych.
2. Komisja przetargowa działa w oparciu o niniejszy regulamin oraz regulamin pracy komisji przetargowej.  

§ 4 


1. Do obowiązków głównej księgowej należy:
a) zabezpieczenie kwot określonych we wniosku o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne oraz zleceniu;
b) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów;
c) zapewnienie terminowej spłaty zobowiązań;
d) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących finansowania zobowiązań 
z właściwych środków;
e) przyjmowanie i zwrot wadium; 
f) przyjmowanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
g) pozostałe rozliczenia finansowe wynikające z realizacji zamówienia.  

§ 5 


1. Do obowiązków radcy prawnego należy:
a) współdziałanie przy konstruowaniu projektów umów;
b) akceptowanie umów w sprawie o zamówienie publiczne;
c) obsługa prawna postępowań odwoławczych (protestów, odwołań, skarg sądowych);
d) opiniowanie pod względem prawnym zasadności zmian postanowień w zawartych umowach oraz możliwości odstąpienia od zawartej umowy;
e) w przypadkach szczególnych, opiniowanie i akceptacja dokumentów składanych przez wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne.  

§ 6 


1. Do obowiązków kierownika komórki organizacyjnej należy w szczególności:
1) sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych;
2) wszczęcie i prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne;
3) udzielanie wyjaśnień związanych z przedmiotem zamówienia;
4) zawieranie umów w sprawie zamówienie publiczne;
5) na etapie postępowania – uczestnictwo w pracach komisji przetargowej;
6) na etapie realizacji przedmiotu zamówienia:
a) nadzorowanie realizacji dostaw lub usług, a w przypadku robót budowlanych – stała współpraca z inspektorem nadzoru,
b) inicjowanie zmian postanowień umownych lub odstąpienie od umowy w  okolicznościach wskazanych w ustawie,
c) odbiór przedmiotu zamówienia,
7) w zakresie rękojmi lub gwarancji:
a) egzekwowanie uprawnień zamawiającego wynikających z nienależytego wykonania zamówienia,
b) inicjowanie we właściwym terminie zwrotu całości lub części zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo wadium,
8) udział w procedurze odwoławczej;
9) prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych w zakresie działania komórki organizacyjnej. 
 

§ 7


1. Do obowiązków wyznaczonego przez Dyrektora pracownika należy w szczególności:
1) sporządzanie zbiorczego planu zamówień publicznych na podstawie planów komórek organizacyjnych;
2) prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych;
3) uczestnictwo w pracach komisji przetargowej poprzez pełnienie funkcji sekretarza;
4) prowadzenie dokumentacji postępowania;
5) publikacja dokumentacji na odpowiednich stronach internetowych, w Biuletynie Zamówień Publicznych, tablicy ogłoszeń;
6) sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.  

 

§ 8


1. Planowanie zamówień w roku budżetowym na dostawy, usługi i roboty budowlane należy do obowiązków kierowników odpowiednich komórek organizacyjnych.
2. Planowanie zamówień obejmuje:
1) identyfikację potrzeb w oparciu o plany finansowe;
2) sporządzenie planów zamówień publicznych.
3. W planie zamieszcza się informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, jego wartości 
i terminu realizacji.
4. Zbiorczy plan zamówień publicznych sporządza wyznaczony przez Dyrektora pracownik na podstawie planów poszczególnych komórek organizacyjnych. 

 

§ 9 


1. Udzielanie zamówień publicznych dopuszczalne jest jedynie w granicach wydatków ujętych w planach finansowych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz terminowo.  

§ 10


1. Udzielanie zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro odbywa się z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
2. Udzielanie zamówień o których mowa w pkt. 1 nie może prowadzić do podziału zamówienia na części i spowodowania obejścia przepisów ustawy dotyczących obowiązku jej stosowania powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
3. Realizacją zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 14.000 euro zajmuje się kierownik komórki organizacyjnej, której postępowanie dotyczy.
4. Podstawą wszczęcia postępowania jest prawidłowy i kompletny wniosek o wszczęcie postępowania wraz z wymaganymi załącznikami. Integralną częścią wniosku jest projekt umowy zaakceptowany przez radcę prawnego.
5. Przed zatwierdzeniem wniosku przez kierownika jednostki, wniosek musi być zaakceptowany przez główną księgową (pod względem zabezpieczenia środków finansowych) oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu.  

§ 11


1. Wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przyjmowanie ofert
od wykonawców odbywa się w kancelarii jednostki.
2. Kancelaria prowadzi rejestr wydanych specyfikacji istotnych warunków zamówienia
do każdego postępowania.
3. Przyjmowanie ofert odbywa się według następujących zasad:
1) dochowania szczególnej staranności przy rejestrowaniu ofert,
2) opatrzenie każdej oferty pieczęcią wpływu z datą, dokładną godziną i minutą wpływu oraz liczbą porządkową oferty w danym postępowaniu
4. Wszystkie oferty zarejestrowane w dzienniku korespondencji przychodzącej przekazywane są za pokwitowaniem sekretarzowi komisji,
5. Za nienaruszalność ofert do czasu przekazania odpowiada pracownik kancelarii rejestrujący ofertę. 
 

§ 12


1. W postępowaniach o wartości powyżej 14.000 euro wybór najkorzystniejszej oferty następuje w oparciu o wyniki prac komisji przetargowej.
2. Dokumentacja z postępowania podlega zatwierdzeniu przez kierownika jednostki.
3. Komórki organizacyjne prowadzą rejestr udzielonych zamówień publicznych 
  

§ 13


1.
Ustanawia się następujące zasady przy konstruowaniu umów o zamówienia publiczne:
1) określona w umowie płatność nie może nastąpić później niż 30 dni od daty otrzymania rachunku/faktury; zasada ta nie ma zastosowania do umów zawieranych z jednostkami sektora finansów publicznych oraz umów polegających na dostarczaniu towarów i usług finansowanych w całości lub części ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych;
2) projekt umowy musi zabezpieczać interesy zamawiającego poprzez zastrzeżenie prawa do kar umownych;
2. Umowy należy sporządzać w trzech egzemplarzach:
a) 1 egzemplarz dla wykonawcy,
b) 2 egzemplarze dla zamawiającego, z których jeden dołączany będzie do dokumentacji postępowania a drugi przekazywany głównej księgowej. 

 

§ 14 


1. Na zamówieniach, umowach, zleceniach oraz rachunkach i fakturach należy zamieszczać informacje o sposobie wyboru wykonawcy.
   


Wytworzył: Justyna Krzyżostaniak (1 stycznia 2010)
Opublikował: Marek Łuczak (24 lutego 2010, 10:18:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6620

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij